CU-TEP คืออะไร? มีแนวทางการสอบอย่างไร?

CU-TEP คืออะไร? มีแนวทางการสอบอย่างไร?

สำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา คงเคยได้ยินชื่อ CU-TEP ผ่านหูกันมาบ้าง ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทำให้คนทั่วไปอาจคิดว่ามีแค่นิสิตจุฬาฯ เท่านั้นที่ต้องสอบ แท้จริงแล้วผลคะแนนสอบสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสมัครเรียนต่อและสมัครทำงานในหลายๆ องค์กรทีเดียว

 

CU-TEP คืออะไร?

CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency เป็นการจัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมสามารถสมัครสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคณะที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปก็สามารถสมัครสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นเพื่อสมัครเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก หรือยื่นเพื่อสมัครงานได้ในบางบริษัทที่ใช้คะแนน CU-TEP เป็นเกณฑ์ในการเลือกคนเข้าทำงานด้วย

ข้อสอบ CU-TEP จะวัดทักษะภาษาอังกฤษ 3 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 900 บาท ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 4 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ดังนั้นนักเรียนชั้น ม.5 ก็สามารถสอบเพื่อเก็บคะแนนไว้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

 

การสมัครสอบ CU-TEP

การสมัครสอบต้องสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/ เท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อน มีขั้นตอนดังนี้

 • กรอกประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เป็นต้น และต้องกำหนดรหัสผ่านในการเข้าระบบแต่ละครั้ง
 • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะขึ้นหมายเลข Login ID
 • สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง พร้อมกรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้
 • เมื่อเข้าสู่ระบบได้ คลิกสมัครสอบ
 • คลิกลงทะเบียน
 • ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการสอบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและกดยืนยัน
 • ระบบจะแสดงรายวิชา วันเวลาที่สอบ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้ารายวิชาที่ต้องการสอบ แล้วคลิกลงทะเบียนสอบ
 • พิมพ์ใบลงทะเบียน เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ธนาคาร

 

แนวทางการสอบ CU-TEP

ข้อสอบ CU-TEP ไม่ต่างกับข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ นัก เพราะจะมีการทดสอบทักษะการฟัง การพูด และการเขียนเป็นพื้นฐาน รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้

1. การฟัง (Listening) 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

จะมีการเปิดเทปให้ฟัง โดยมีทั้งแบบบทสนทนา และบทพูด โจทย์จะถามถึงเนื้อหาในบทสนทนาหรือบทพูด ต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้อง วิธีการเตรียมตัวสอบในส่วนนี้ต้องฝึกการฟังและจับใจความให้ได้

2. การอ่าน (Reading) 60 ข้อ 70 นาที

การสอบทักษะการอ่าน จะมีส่วนประกอบดังนี้

 • Cloze Reading 1 เรื่อง 15 คำถาม
 • บทความสั้น 1 เรื่อง 5 คำถาม
 • บทความยาว 4 เรื่อง 40 คำถาม

การสอบในส่วนนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์และรู้คำศัพท์มากพอสมควรเพื่อให้เลือกตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง และฝึกทำให้อ่านจับใจความได้ภายในเวลาที่กำหนด

3. การเขียน (Writing) 30 ข้อ ใช้เวลา 30นาที

การสอบทักษะการเขียน จะไม่มีข้อสอบให้เขียนจริง แต่เป็นการทดสอบในด้าน Grammar หรือการหาจุดบกพร่องของไวยากรณ์ เช่น การใช้ Adjectives, Adverbs และการใช้ Tenses สามารถฝึกฝนทำข้อสอบเก่าได้

 

สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจศึกษาต่อในคณะที่กำหนดผลคะแนนสอบ CU-TEP เป็นเกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนต่อ หรือสมัครงานที่ต้องใช้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในเกณฑ์ตัดสิน ก็สามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะมีการจัดสอบขึ้นทุกเดือน และผลคะแนนสอบสามารถเก็บได้ถึง 2 ปี

 

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่